24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Jaak Siim, Cuesta advokaadibüroo, partner, vandeadvokaat

Maksuhalduri jälitustoimingud ja salajane koostöö

Об обучении

Организатор веб-обучения: Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
Maksuametile on seadusandja andnud õiguse teostada kriminaalmenetluse raames mitmeid toiminguid, mis riivavad maksumaksja õigusi märksa intensiivsemalt kui need toimingud, mida maksuhaldur teeb tavapärase maksumenetluse raames. Muuhulgas on makshalduril õigus nõuda andmeid sideettevõtjalt, teha jälitustoiminguid, kaasata nende raames isikuid salajasele koostööle, kasutada variisikuid ja erinevaid konspiratsioonivõtteid. Kohtud on praktikas seadusele tuginedes selgitanud, millistel juhtudel on nende toimingute sooritamine lubatav ja milliseid põhimõtteid tuleb nende teostamisel järgida, et vastava toimingu käigus kogutud teavet saaks menetluses hiljem tõendina kasutada. Lisaks eeltoodule on oluline silmas pidada, et 2019 aasta alguses jõustusid maksukorralduse seaduse muudatused, millega muudeti põhjalikult ligi 17 aastat kehtinud maksumenetluse regulatsiooni, asendades senised erinevad kontrolliliigid ühe ainsaga. Seetõttu on oluline teada, millised on seadusemuudatuste tulemusena maksumaksja ja maksuhalduri õigused ja kohustused ning nende vahekord maksukontrolli läbiviimisel. Võimalus saada vastused ülaltoodud küsimustele avaneb RUP-i veebikoolitusel, kus käsitletakse järgmisi teemasid:
  • maksuhalduri õigus teha päringuid sideettevõtjale
  • maksuhalduri jälitustoimingud ja nendeks loa andmisel järgitavad põhimõtted
  • andmete kogumine isiku jälitusteabele juurdepääsu ja teenistusse võtmise otsustamiseks
  • maksuhalduri salajane koostöö ja konspiratsioonivõtted
  • maksuvõla mõistet ja võla avalikustamist puudutavad muudatused
  • muudatused maksumenetluses alates 01.01.2019 – kahe kontrolliliigi asemel üks
  • maksumaksja ja maksuhalduri õigused ja kohustused

Jaak Siim

partner, vandeadvokaat, Cuesta advokaadibüroo

Tegevusvaldkonnad: haldusmenetlus, maksuõigus ja toll, kohtuvaidlused haldus- ja tsiviilasjades, kaitse ja esindamine kriminaal- ja väärteoasjades

Что входит в веб-обучение

Веб-семинар вы можете смотреть неограниченное количество раз в удобное для вас время и в любом месте. После просмотра веб-семинар останется в вашей учетной записи.

Доступ
к веб-обучению
Материалы
(слайды и т.п.)
Возможность задать
лектору вопрос
90
минут
Продолжительность
24/7 Веб-обучения
24/7 Веб-обучение
Докладчик:
Jaak Siim, Cuesta advokaadibüroo, partner, vandeadvokaat

Maksuhalduri jälitustoimingud ja salajane koostöö